Fanongonongo Polokalama Tala’ofa ‘a e ‘Ofisi e Failelesisita Seniale

FANONGONONGO

Ko e Fanongonongo mei he Potungaue Fakamaau’anga pea mo e Pilisone fekau’aki eni pea mo e ngaahi tohi kole lesisita tomui ‘o e ngaahi lekooti fa’ele ne fakahu mai ‘i he Polokalama Tala’ofa Konga ‘Uluaki ‘a e ‘Ofisi e Failesisita Seniale ‘I he ta’u 2019.

‘Oku ‘oatu heni ha fanongonongo mei he ‘Ofisi e Failesisita Seniale ki he hou’eiki mo e kakai e Fonua ne mou kau mai ki he Polokalama Tala’ofa ‘a e Potungaue ‘I he Konga hono ‘Uluaki, ‘a ia ne fakahoko eni mei he ‘aho 15 ‘o ‘Epeleli ki he ‘aho 31 ‘o Me, 2019. Ko e Polokalama Tala’ofa ni ne fakataumu’a ia ke fakahoko ta’e’iai ha totongi ‘a hono lesisita tomui e ngaahi lekooti fa’ele (hufanga he Fakatapu) ‘a ia ne te’eki ai lesisita ‘I he Fai’anga Lesisita e Pule’anga Tonga. Kuo mei lava eni e ta’u e taha ‘a hono fakahoko e polokalama ni pea ‘oku ‘I ai e ni’ihi e ngaahi tohi kole ko eni, ‘oku te’eki ai fakahoko ha ngaue kiai koe’uhi ko e ‘ikai lava ha fetu’utaki he kuo ‘ikai tali mai e ngaahi fika fetu’utaki ne tuku mai ‘I he ngaahi tohi kole. Koia ai ‘oku fakahoko atu e fanongonongo ni kia kimoutolu ‘oku te’eki fakahoko atu ha fetu’utaki pe ‘oku te’eki ke tali ho’o mou ngaahi tohi kole pe ne ‘I ai ha ngaahi fakamatala ne fie ma’u ke mou fakakakato mai, koe’uhi ko e ‘api’api e taimi, ke mou kataki ‘o fakafetu’utaki mai ki he 7400800 pe ko e a’u tonu mai pe ki he ‘Ofisi e Failesisita Seniale, ‘Ulu’I ‘Ofisi e Potungaue Fakamaau’anga, fetaulaki’anga Hala Lavinia mo e Hala Kausela ke fakahoko ha ngaue ki ho’o tohi kole ne fakahu mai.

Ko e ngaue ki he ngaahi tohi kole ni ‘e ‘osi ia ki he ‘aho Tu’apulelulu 30 ‘o ‘Epeleli, 2020. Fakatokanga’i ange ‘o ka hili e ‘aho 30, ‘Epeleli, 2020 he’ikai toe fakahoko ha ngaue ki he ngaahi tohi kole ni pea ‘oku ‘ataa ke mou lava mai ‘o fakafoki atu ho’o mou ngaahi tohi kole takitaha pea ke mou toki fakahu mai ia he founga angamaheni ‘a ia ko hono totongi ‘o e ngaahi totongi tukupau ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao pea mo e ngaahi tu’utu’uni ngaue.

Faka’apa’apa atu

…………………………….

Seniloli ‘Inoke

Tokoni ‘Ofisa Pule Ngaue

Potungaue Fakamaau’anga mo e Pilisone

Leave a Reply

Close Menu